EXKi | GEBRUIKSVOORWAARDEN EN GEGEVENSBESCHERMING


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Welkom op de website van EXKi waarop u (i) kunt kennismaken met ons aanbod en onze producten, (ii) ons uw opmerkingen hierover kunt mededelen, en (iii) online bestellingen kunt plaatsen.

Door het bezoek aan deze Website (hierna “de Site”) en/of het gebruik ervan, aanvaardt u gebonden te zijn door de gebruiksvoorwaarden hieronder en, in voorkomend geval, door de andere voorwaarden en regels vermeld op de Site. Het gebruik van de Site, en a fortiori uw voorafgaande verplichte inschrijving om online bestellingen te kunnen plaatsen, bevestigen, voor zover dit nodig is, dat u deze gebruiksvoorwaarden erkent en aanvaardt. Aangezien deze voorwaarden het voorwerp kunnen uitmaken van wijzigingen, verzoeken wij u regelmatig hun inhoud na te kijken zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Behoudens anders vermeld, treden deze wijzigigen in werking vanaf het ogenblik dat ze op de Site werden gepubliceerd.

Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt kunt u geen gebruik maken van de Site, noch van de diensten die hierop en hierdoor worden aangeboden.

Uitgever van de Website. Deze site wordt beheerd door EXKi NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussels, Stéphanie Plaza, 54 Louizalaan, met ondernemingsnummer 0472.429.986. 

Disclaimer – Inhoud van deze Website. De Site wil in de eerste plaats EXKi voorstellen en de bezoeker kennis laten maken met de producten en diensten die EXKi aanbiedt.

EXKI spant zich in om zich ervan te verzekeren dat de inhoud van de Site correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. EXKI kan echter niet waarborgen dat de inhoud van deze Site altijd correct, betrouwbaar, adequaat, volledig en bijgewerkt is. EXKI kan dus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor tikfouten of enige andere fout of gebrek met betrekking tot de inhoud van de Site.

Evenmin, en dit onder voorbehoud van dwingende andersluidende wettelijke bepalingen die in voorkomend geval op u als consument van toepassing kunnen zijn, kan EXKi aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van rechtstreekse noch onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van deze Site, zoals, met name maar niet alleen, het verlies aan gegevens, en dit om gelijk welke reden dan ook, en dit zelfs indien EXKi werd ingelicht over de mlogelijkheid dat dit soort schade zich kon voordoen.

Evenzo kan EXKI niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een zware fout die EXKi zou hebben begaan. Tenslotte aanvaardt u EXKi en haar afgevaardigden, werknemers en agenten te vrijwaren en te verdedigen tegen elk verzoek of klacht, met inbegrip van de redelijke honoraria van raadsmannen, die een derde zou indienen en het gevolg of resultaat zou zijn van een inbreuk uwerzijds van huidige algemene gebruikersvoorwaarden of enig ander document waarnaar deze voorwaarden verwijzen of van een inbreuk uwerzijds van om het even welke wet of recht van deze derde.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site. U verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens te verzamelen noch op te vragen van een andere gebruiker van de Site of enige aanverwante dienst, zonder hiervoor voorafgaandelijk zijn of haar uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen. Daarenboven is het u ten strengste verboden om substantiële gedeelten van de Site te downloaden of te hergebruiken of er systematisch of regelmatig minder substantiële gedeelten te downloaden of te hergebruiken. Het is u eveneens verboden om virussen of andere malware te verspreiden die schadelijk kan zijn voor de goede werking van deze Site of voor het belang van andere gebruikers.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de diensten aangeboden op de Site. Enkel de gebruikers die zich correct inschreven op de Site kunnen bestellingen plaatsen voor producten of diensten op de site, overeenkomstig de beschikbare modaliteiten waaruit ze tijdens de bestelling een keuze maakten. In dit opzicht wordt verwezen naar de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Bent u een consument, hetzij van geleverde goederen en/of diensten die volgens uw voorkeuren werden aangemaakt, dan erkent en aanvaardt u dat, eens de bestelling werd geplaatst, u zich niet kan beroepen op het recht tot intrekking van de bestelling, en dit overeenkomstig artikel 16 (d) van de Europese richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 met betrekking tot de rechten van de consument en het artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

Werking van de Website. Ondanks alle middelen die EXKi inzet om ervoor te zorgen dat de Site zo goed mogelijk zou werken kan EXKi geen enkele waarborg verlenen voor wat betreft de toegang, inhoud, beschikbaarheid en goede werking van deze Site en kan EXKi dus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke activiteit of inactiviteit vanwege andere gebruikers, onderbreking in de beschikbaarheid of een gebrek in de werking van de Site, met name op het vlak van de veiligheid, en dit voor om het even welke reden of oorzaak aangezien dit kan voortvloeien uit tal van elementen die EXKi niet in de hand heeft.

Bovendien heeft EXKi te allen tijde en zonder enige reden te moeten opgeven, het recht om deze Site tijdelijk of permanent niet meer ter beschikking te stellen.

In geval van betwisting inzake de elektronische communicatie met betrekking tot het gebruik van deze Site (zoals de communicatie met deze Site, enz.) hebben de technische gegevens van EXKi een grotere bewijskracht.

Intellectueel eigendomsrecht. Deze Site en zijn inhoud, met inbegrip van, zonder dat dit enige beperking inhoudt, de producten (gepersonaliseerd of niet), teksten, grafieken, beelden, video’s, geluid, logo’s en ikonen, zijn auteursrechterlijk en/of door andere intellectuele rechten (op merken, databanken, enz.) beschermd en mogen niet, geheel noch gedeeltelijk  verveelvoudigd, gekopieerd,  verdeeld, gebruikt, aangepast en/of vertaald worden, behalve indien EXKi en/of de titularis van het betrokken recht hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming gaf. Ieder gebruik dat tegenstrijdig is met deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

Hyperlinks naar websites van derden. De websites waarnaar de hyperlinks vanop deze Site kunnen doorverwijzen worden niet door EXKi gecontroleerd. Daarom kan EXKi ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onwettige inhoud op deze sites noch voor de hyperlinks die doorverwijzen naar andere websites. De aanwezigheid van een hyperlink op deze Site naar websites van derden impliceert geenszins enige goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege EXKI.

Respect voor de privacy. De persoonsgebonden informatie die u aan EXKi verstrekt, met name bij uw inschrijving als gebruiker van de Site, wordt niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden voor marketingdoeleinden overgemaakt. Deze informatie wordt enkel gebruikt binnen het kader van de Verordening op het respect voor de privacy. Daarenboven wordt deze informatie bewaard en verwerkt op servers binnen Europa en waar EXKi ervoor zorgt dat de toegang op de best mogelijke manier beveiligd is, zowel fysisch als technologisch. U wordt verzocht de diensten van EXKi noch die van de Site te gebruiken als u niet akkoord gaat met de Verordening op het respect voor de privacy.

Gebruik van Cookies. Cookies bevatten informatie-elementen die een website overzet op de harde schijf van de individuele bezoeker van de website met het doel gegevens op te slaan. Via deze cookies slaat de website informatie op die het gebruik van de website veel gemakkelijker maakt. EXKI gebruikt cookies om uw online gebruikservaring aangenamer te maken. We kunnen cookies gebruiken om uw onthaal persoonlijker te laten verlopen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wenst te ontvangen of wenst dat uw browser u inlicht dat er een cookie wordt verstuurd raadpleegt u best de helpfunctie in uw browser. Als u alle cookies weigert is het mogelijk dat sommige delen van de website niet meer toegankelijk zijn. Door huidige website te bezoeken verklaart u uitdrukkelijk het gebruik van cookies te aanvaarden zoals dit hierboven is beschreven.

Cookie categorie Doel Voorbeelden

Sessie & Beveiliging

Authenticate users, protect user data and allow the website to deliver the services users expects, such as maintaining the content of their cart, or allowing file uploads.

De website zal niet correct werken als u deze cookies weigert of verwijdert.

session_id (Odoo)
fileToken (Odoo)

Voorkeuren

Onthoud informatie over het uiterlijk of het gedrag van de website, zoals uw voorkeurstaal of regio.

Uw ervaring kan verslechteren als u die cookies weggooit, maar de website zal nog steeds werken.

frontend_lang (Odoo)
Interactiegeschiedenis

Used to collect information about your interactions with the website, the pages you've seen, and any specific marketing campaign that brought you to the website.

We kunnen u mogelijk niet de beste service bieden als u die cookies weigert, maar de website werkt wel.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Adverteren & Marketing

Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken voor gebruikers en waardevoller voor uitgevers en adverteerders, zoals het aanbieden van relevantere advertenties wanneer u andere websites bezoekt waarop advertenties worden weergegeven of om de rapportage over de prestaties van advertentiecampagnes te verbeteren.

Houd er rekening mee dat sommige services van derden aanvullende cookies in uw browser kunnen installeren om u te identificeren.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door een derde partij door deAfmeldingspagina voor Network Advertising Initiative. The website will still work if you reject or discard those cookies.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analyses

Understand how visitors engage with our website, via Google Analytics. Learn more about Analytics cookies en privacy-informatie.

De website werkt nog steeds als u deze cookies weigert of verwijdert.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)Country Slaat het land op dat door de gebruiker werd bepaald op de cookie popup.
website_country

Lang Slaat het land op dat bepaald is door de gebruiker op de cookie popup
website_lang

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze Site, zijn uitbating en zijn gebruik zijn enkel onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Behoudens dwingende andersluidende wettelijke bepaling zijn enkel de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil dat te maken heeft met de toegang en/of het gebruik van deze Site. Informatie aangaande alternatieve manieren waarop geschillen kunnen worden beslecht kunnen bekomen worden via de link
http://ec.europa.eu/odr/ 

Indien u vragen heeft aangaande deze gebruiksvoorwaarden of de Verordening op de bescherming van de privacy kunt u steeds contact opnemen met EXKI via e-mail (privacy@EXKi.com), of reguliere post op het postadres EXKi NV, Stephanie Plaza 54 Louizalaan, 1000 Brussel.

NOTA AAN DE KLANTEN AANGAANDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

EXKI NV, met hoofdzetel te 1000 Brussel,Stephanie Plaza Louizalaan 54 in België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0472.429.986, handelend in de hoedanigheid van gegevensverwerker, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens die toebehoren aan zijn werknemers, kandidaat-werknemers, tijdelijke werknemers en/of contractanten naargelang het geval (hierna allen aangeduid met de term « de Werknemers »), overeenkomstig de wetten en reglementeringen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 genoemd AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulation), hierna genoemd “GDPR”.

Deze nota met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt zich tot doel om uiteen te zetten hoe en waarom EXKi persoonlijke gegevens aangaande de Werknemers (hierna genoemd “Werknemersgegevens”) verzamelt, hoe EXKi deze beschermt  en hoelang deze informatie wordt bewaard. Ze doet geenszins afbreuk aan de specifieke bepalingen die in voorkomend geval in het arbeidsreglement en andere documenten worden opgenomen. 

1. Waarom verwerkt EXKI de Klantengegevens?

EXKi bewaart en verwerkt de Klantengegevens, al dan niet onder elektronische vorm, voor administratieve, marketing- en klantgerelateerde doeleinden. in bijzonder in het licht van de volgende niet exhaustief opgesomde activiteiten: verwerken en beantwoorden van de communicatie, vragen of verzoeken die de klanten tot EXKi richten (met inbegrip van alle communicatie via internet) of die resulteert uit een eerste contact met EXKi, verwerken van de informatie met betrekking tot de (effectieve of potentiële) online verkoop van producten of diensten van EXKi en het opsturen van overzichten en facturen naar de Klanten, bezorgen van nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie aan de Klanten, het voeren van onderzoeken en marktstudies, het verbeteren van de producten en/of diensten van EXKi en het oplossen van conflicten. 

2. Welke juridische gronden liggen aan de basis van de verwerking van de Klantengegevens? 

De Klantengegevens worden verwerkt op basis van één of meer van volgende juridische gronden: 

• In het licht van het afsluiten en beheren van de uitvoering van een verkoopovereenkomst of een andere overeenkomst met een Klant, met inbegrip van het facturatieproces,

• Teneinde zich te schikken naar de wettelijke voorschriften die voor EXKi van toepassing zijn (bv. betreffende materies die verband houden met de fiscus, enz.),

• In het kader van de legitieme belangen van EXKI en/of een derde partij, maar die in de ogen van EXKi, ook ten goede komen aan de Klanten, zoals, maar niet uitsluitend, de direct marketing en gegevensanalyses,

• De toestemming van de betrokken Klant (onder andere voor het beantwoorden van een klantentevredenheidsonderzoek). De betrokken Klant heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

3. Welke categorieën Klantengegevens worden er verwerkt? 

De Klantengegevens zijn alle gegevens van persoonlijke aard aangaande een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. 

Voor de voornoemde doeleinden kan de verwerking van de Klantengegevens volgende categorieën omvatten:

• Gegevens m.b.t. persoonlijke identificering, zoals naam en adres, 

• Elektronische identificeringsgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, 

• Persoonlijke details, zoals geboorteplaats en -datum, taal, nationaliteit, geslacht,

• Consumptiegewoonten (aankoopvolume, aankoophistoriek, enz.),

• Deelname aan events (in voorkomend geval met inbegrip van de gezinsleden),

• Gegevens die uit de onderzoeken resulteren.

4. Waar halen we de Klantengegevens? 

Wanneer een Klant contact opneemt met EXKi bekomen we over het algemeen de eerste gegevens van de Klant zelf of onrechtstreeks via zijn of haar bezoek aan onze website (bv. cookies). EKXI kan ook een Klant contacteren om prospectiedoeleinden als we de gegevens niet van hem of haar bekwamen maar van andere personen die deze gegevens aan EXKi doorgaven. In het kader van zijn of haar relatie met EXKi levert de Klant alle bijkomende informatie aan EXKi (bv. Informatie die nodig is om de bestelbon in te vullen). Als de Klant niet bereid is om de informatie te verstrekken die we wettelijk of contractueel moeten vragen kan EXKi beslissen om geen rekening te houden met de vragen of bestellingen van de Klant. Als de Klant weigert om andere informatie aan te leveren is het mogelijk dat hij of zij niet kan genieten van de voordelen die hieraan zijn verbonden. Als een Klant bijvoorbeeld weigert om zijn of haar e-mailadres te verstrekken aan EXKi, kan hij of zij geen enkele elektronische nieuwsbrief ontvangen van EXKi.

EXKI kan eveneens gegevens betreffende een Klant ontvangen vanwege andere klanten, leveranciers of, in het algemeen, van andere personen waarmee de Klant deze gegevens uitwisselt in het kader van zijn of haar relatie met EXKi.

5. Wie heeft toegang tot de Klantengegevens? 

Voor voormelde doeleinden mogen de persoonsgegevens verstrekt en zelfs eventueel verwerkt worden door: 

• De Klanten zelf,

• Het personeel van EXKi dat over de persoonsgegevens in kwestie dient te beschikken, 

• De personen en wettelijke instanties die in rechtstreeks contact staan met EXKi, zoals de dochterbedrijven of franchisenemers,

• De overheden, overeenkomstig de toepasselijke reglementeringen, zoals de fiscus, 

• De dienstverleners, zoals (bv. Voor het onderhoud van de website, voor hulpverlening bij promotiecampagnes, enz. en andere professionele adviesorganen van EXKi die over de persoonsgegevens in kwestie dienen te beschikken.

6. Worden de Klantengegevens buiten het land van herkomst overgemaakt?

Over het algemeen worden deze gegevens in België bewaard maar het is mogelijk dat we bepaalde Klanteninformatie aan het buitenland overmaken. Dit gebeurt altijd in het kader van het beheer van onze activiteiten. Voor het overmaken van gegevens naar een land buiten de Europese Unie stelde EXKi gepaste waarborgen op die overeenstemmen met de GDPR. 

7. Hoelang worden de Klantengegevens bewaard? 

De Klantengegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de voorvermelde doeleinden. 

De gegevens die ons werden overgemaakt binnen het kader van opmerkingen of aanvragen worden gedurende 1 maand na het beantwoorden ervan bewaard.

De gegevens die ons onrechtstreeks via ons systeem worden overgemaakt worden slechts 1 maand na het bezoek aan onze website bewaard.

De gegevens die ons worden overgemaakt bij een online bestelling op onze website worden 12 maanden bewaard.

Voor de rest worden de Klantengegevens bewaard zolang en in zoverre EXKi een wettelijke verantwoordelijkheid draagt waarvoor het gebruik van de Klantengegevens relevant kan zijn, rekening houdend met de toepasselijke verjaringstermijnen en de wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens. 

8. Hoe worden de Klantengegevens beschermd? 

EXKi bewaart de Klantengegevens op een zo veilig mogelijke manier om ze te beschermen tegen niet geoorloofd(e) verspreiding, verlies of toegang.

9. Over welke rechten beschikken de individu’s en wie kunnen ze contacteren? 

Personen waarvan de persoonsgegevens als Klantengegevens worden verzameld en verwerkt, hebben te allen tijde en op voorwaarde dat ze op voldoende wijze hun identiteit bewijzen, het recht om contact op te nemen met EXKi om:

• Hun persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen, 

• Zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of de verwerking ervan te beperken (bv. voor marketingdoeleinden),

• De gegevens die ze verstrekten te ontvangen in een gestructureerd, courant gebruikt  formaat dat machinaal kan worden gelezen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te bezorgen als ze dit wensen, als ze verwerkt werden mits hun instemming en/of op grond van de uitvoering van de overeenkomst,

• Bijkomende informatie te verkrijgen aangaande de waarborgen in geval van internationale gegevensoverdrachten, 

• Een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit voor de Bescherming van Gegevens of een ander controleorgaan van de EU, als ze van mening zijn dat EXKi niet handelde overeenkomstig de toepasbare reglementeringen inzake de bescherming van gegevens. 

Voor alle bijkomende informatie aangaande deze rechten kunt u contact opnemen met EXKi:

• via e-mail (privacy@EXKi.com), of 

• Bij post (EXKi SA, Plaza Stéphanie Louizalaan, 1000 Brussels)

10. Wijzigingen 

EXKi kan deze nota met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te allen tijde en wanneer dit nodig is wijzigen, met name om zich te schikken naar de wijzigingen die de autoriteiten voor de bescherming van gegevens aan de verordening, reglementen of vereisten zouden aanbrengen.

My EXKi

Welkom bij het MyEXKi loyaliteitsprogramma.

Onze missie? U het plezier van gezond en duurzaam koken aanbieden! Om u een betere ervaring vanonze producten en diensten te bieden, aangepast aan uw behoeften en wensen, hebben we eennieuw programma en een nieuwe applicatie ontwikkeld om u beter te leren kennen en u verschillende voordelen, promoties en acties te kunnen aanbieden: MyEXKi.

Dankzij de MyEXKi-programma en applicatie kunt u op elk moment kennis nemen van de laatstenieuwigheden, promoties en acties van EXKi en van verschillende voordelen in onze restaurants genieten.


Het doel van deze MyEXKi algemene gebruiksvoorwaarden is de respectieve rechten en plichten vande Gebruiker van het programma/de applicatie en EXKi vast te leggen en u te informeren over devoordelen die dit programma biedt. Zij regelen de relatie tussen EXKi en de Gebruiker, met inbegripvan de inschrijving op, het gebruik van en de voordelen verkregen via het programma en/of de applicatie.

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1 In deze MyEXKi Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen met een hoofdletter debetekenis die daaraan in dit artikel wordt gegeven: 
Artikel : Een bepaling van deze MyEXKi Algemene Voorwaarden.Deelnemend bedrijf Elke verbonden onderneming van EXKi (d.w.z. elke onderneming dierechtstreeks of onrechtstreeks door EXKi wordt gecontroleerd), of metEXKi contractueel verbonden onderneming, die deelneemt aan hetMyEXKi-programma.

EXKi : EXKi NV, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0472.429.986, RPRBrussel, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Stéphanie Plaza, 54 Louizalaan : Elke persoon die een Gebruikersaccount in de Applicatie heeft aangemaakt.

Gebruikersaccount :  De account van de Gebruiker die toegang geeft tot deGebruikersruimte door middel van de Gebruikers-ID en deVerificatiecode.

Gebruikers-ID : Het privé- of beroeps e-mailadres en/of mobiele telefoonnummereigen aan de Gebruiker, dat is aangegeven bij het aanmaken van deGebruikersaccount.

Gebruikersruimte : De subomgeving van de Applicatie die alleen voor de Gebruiker
toegankelijk is via zijn Gebruikersaccount.

Identificatiemiddel : Het Identificatiemiddel is een individuele QR-code die naar deGebruiker wordt gestuurd op de door deze laatste meegedeeldeGebruikers-ID.1.1 : Application : The web application (including its mobile version) managed/published by EXKi and operated under the trade name "MyEXKi", accessible on www.exki.com or via the eponymous mobile application available on App Store, Google Apps.

Loyaliteitspunten De punten ("wortels") die de Gebruiker via de Applicatie kanverzamelen voor elke aankoop in een Restaurant (één wortel voor elkeaankoop van één euro (1 EUR)) of door andere handelingen van deGebruiker via de Applicatie, en waardoor de Gebruiker, op de doorEXKi bepaalde wijze, kan genieten van bepaalde Voordelen.

MyEXKi Algemenevoorwaarden : Deze algemene gebruiksvoorwaarden voor MyEXKi.

Partij(en) : Afzonderlijk of gezamenlijk, de Gebruiker en/of EXKi.Promoties Algemene en direct marketing mededelingen die EXKi naar deGebruiker stuurt via de Applicatie of een ander daartoe door deGebruiker aanvaard communicatiekanaal, betreffende nieuwigheden,promoties, evenementen en andere informatie over EXKi

Restaurant Restaurants die onder de merknaam van EXKi opereren, diedeelnemen aan het MyEXKi-programma en waar de Gebruiker deApplicatie kan gebruiken, van Promoties kan genieten of zijnVoordelen kan ontvangen. De huidige lijst van Restaurants is hierbeschikbaar

Toepassing : De mobiele webapplicatie (inclusief de mobiele versie ervan)beheerd/gepubliceerd door EXKi en geëxploiteerd onder dehandelsnaam "MyEXKi", toegankelijk op www.exki.com of via degelijknamige mobiele applicatie beschikbaar in App Store, GoogleApps.

Verificatiecode : De unieke verificatiecode die naar de Gebruiker op de Gebruikers-IDwordt gestuurd en die nodig is om het aanmaken van deGebruikersaccount te valideren en/of toegang te krijgen tot deGebruikersruimte.

Voordelen De voordelen, in verschillende vormen zoals kortingen, commerciëleaanbiedingen, geschenken, vouchers of andere, die via de Applicatieaan de Gebruiker worden aangeboden door zijn inschrijving op hetMyEXKi-programma en/of de door de Gebruiker gemaakte aankopen.Deze Voordelen zijn gepersonaliseerd Website De volgende door EXKi beheerde websites: www.exki.com, www.exki.be, www.exki.fr, www.exki.nl, www.exki.lu
1.2 In deze MyEXKi Algemene Voorwaarden :
1.2.1 Elk gebruik van het meervoud omvat het enkelvoud en omgekeerd.
1.2.2 Elk gebruik van het mannelijke geslacht omvat ook het vrouwelijke en omgekeerd.
1.2.3 De titels van de artikelen zijn bedoeld als leeshulp en zijn niet van invloed op deinterpretatie van de daarin opgenomen bepalingen.Article : A provision of these MyEXKi General Terms and Conditions.
1.2.4 Elke verplichting die is uitgedrukt als een verbod of een verplichting om niet te doen,omvat de verplichting om een derde niet toe te staan de verboden handelingen teverrichten.1.2.5 Het gebruik van de termen "zoals", "met inbegrip van" of soortgelijke uitdrukkingenduidt op de bedoeling om niet-exhaustieve illustraties te gebruiken.

2 TOEPASSINGSGEBIED
2.1 Deze Algemene Voorwaarden van MyEXKi zijn van toepassing op toegang tot, inschrijving tot enelke vorm van gebruik van de Applicatie door de Gebruiker. De MyEXKi Algemene Voorwaardenvan zijn tevens van toepassing op het gebruik van alle Voordelen en Loyaliteitspunten door deGebruiker.
2.2 De MyEXKi Algemene Voorwaarden vormen de voorwaarden van de contractuele relatie tussende Gebruiker en EXKi. Het aanmaken van een Gebruikersaccount, het downloaden, de toegangtot of het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker vereist en houdt de onvoorwaardelijkeaanvaarding in van de Algemene Voorwaarden MyEXKi in hun geheel, en vereist devoorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker voor de verwerking van zijn of haarpersoonsgegevens in overeenstemming met het MyEXKi-gedeelte van het beleid inzake debescherming van persoonsgegevens van EXKi dat beschikbaar is ophttps://www.exki.com/nl/cookie-policy.
2.3 Deze MyEXKi algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van andere EXKi-platforms of -diensten (website, online aankopen of bestellingen), waarvoor afzonderlijkealgemene voorwaarden gelden die beschikbaar zijn op respectievelijk: https://www.exki.com/nl/cookie-policy en https://www.exki.com/nl/cgv-catering.


3 DUUR - BEËINDIGING - SCHORSING
3.1 De MyEXKi Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zolang de Gebruiker de Applicatiegebruikt, d.w.z. zolang hij/zij een Gebruikersaccount heeft.
3.2 De Gebruiker is niet verplicht de Applicatie te gebruiken, noch producten te kopen, noch zijnVoordelen in te trekken. De Gebruiker kan te allen tijde zijn Gebruikersaccount beëindigen enverzoeken om verwijdering van zijn gegevens door een e-mail te sturen naar myexki@exki.com . 
3.3 EXKi kan het Gebruikersaccount te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonderschadevergoeding, geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten voor een door haar tebepalen periode, wanneer zij overtredingen van deze Algemene Voorwaarden MyEXKi offrauduleus gebruik van het Gebruikersaccount of de Applicatie vermoedt of vaststelt.
3.4 EXKi heeft te allen tijde het recht de exploitatie van de Applicatie te staken en als gevolg daarvaneen Gebruikersaccount te beëindigen. 
3.5 In de gevallen van beëindiging als bedoeld in de artikelen 3.2, 3.3 of 3.4 hierboven, eindigt derelatie tussen EXKi en de Gebruiker, onverminderd de bepalingen van de AlgemeneVoorwaarden MyEXKi die naar hun aard bestemd zijn om een postcontractuele werking tehebben (zoals o.a. de artikelen 10, 11, 13 en 17).
3.6 In geval van opschorting van het Gebruikersaccount als bedoeld in artikel 3.3 hierboven, eindigtde relatie niet, maar worden alle verplichtingen van EXKi onder deze Algemene VoorwaardenMyEXKi opgeschort in de mate en voor de duur bepaald door EXKi. 
3.7 De opschorting of beëindiging van het Gebruikersaccount geeft de Gebruiker geen recht opwelke vergoeding dan ook voor de geaccumuleerde Loyaliteitspunten, Voordelen of anderen dienog niet door de Gebruiker zijn opgenomen.


4. TOEPASSING
4.1 De Applicatie is toegankelijk en/of, in zijn mobiele versie, beschikbaar voor download op demeeste moderne computers en/of mobiele apparaten met internettoegang en een wijdverbreidbesturingssysteem, zoals Windows, MacOS, iOS of Android. EXKi biedt echter geen enkelegarantie op compatibiliteit tussen de Applicatie en een bepaald besturingssysteem en/ofapparaat. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich van dezecompatibiliteit te verzekeren en EXKi aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueleincompatibiliteit.
4.2 De toegang tot en het gebruik van de Applicatie is gratis. Het is echter uitsluitend deverantwoordelijkheid van de Gebruiker om de kosten van de voor het gebruik van de Applicatiebenodigde internettoegang te betalen. In het bijzonder is de Gebruiker dus als enigeverantwoordelijk voor het afsluiten van de (mobiele) internetabonnementen die nodig zijn voorhet gebruik van de Applicatie.
4.3 EXKi is de enige eigenaar van de Applicatie en is gerechtigd alle wijzigingen of updates van deApplicatie aan te brengen die zij wenselijk of noodzakelijk acht. EXKi behoudt zich het recht voorde ondersteuning stop te zetten of geen toegang meer te verlenen tot verouderde versies vande Applicatie. De toepassing van dit artikel 4.3 kan geen aanleiding geven tot enige vorderingvan de Gebruiker of aansprakelijkheid van EXKi jegens wie dan ook.
4.4 Behoudens de bepalingen van dit artikel 4 en behoudens periodiek onderhoud, zal EXKi zichinspannen om de Applicatie functioneel en toegankelijk te houden. EXKi kan echter in geen gevalaansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen in de ononderbroken toegang tot deApplicatie wanneer een dergelijke onderbreking te wijten is aan het feit of het verzuim van eenderde (waaronder met name internet service providers, betalingsdiensten providers, enz.) en/ofde Gebruiker.
4.5 De Gebruiker mag de Applicatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Het isverboden de Applicatie voor commerciële doeleinden te gebruiken.

5 GEBRUIKERSACCOUNT - VERIFICATIECODE – GEBRUIKERS-ID

5.1 Om toegang te krijgen tot de functies van de Applicatie moet de Gebruiker eenGebruikersaccount aanmaken. Daartoe moet hij de volgende informatie verstrekken:
5.1.1 Naam en achternaam,
5.1.2 Een e-mailadres (persoonlijk of professioneel) uitsluitend voor gebruik door deGebruiker;
5.1.3 Een mobiel telefoonnummer. Dit nummer wordt gebruikt om de creatie/toegang tot deGebruikersaccount te valideren;
5.1.4 Zijn aanvaarding van de MyEXKi Algemene Voorwaarden en het beleid inzake debescherming van persoonsgegevens van EXKi. Indien de Gebruiker de AlgemeneVoorwaarden van MyEXKi niet aanvaardt en/of geen toestemming geeft voor de
verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met het onderdeel MyEXKivan het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van EXKi (inclusief deverwerking van gegevens met het oog op het aanbieden van gepersonaliseerdevoordelen aan de Gebruiker), kan de Gebruiker geen Gebruikersaccount aanmaken ofzich inschrijven voor het MyEXKi-programma.
5.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor en staat in voor de juistheid van de informatie die hij/zijaan EXKi verstrekt in toepassing van de artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.4 hierboven.
5.3 Zodra de Gebruikersaccount is aangemaakt en, indien van toepassing, gevalideerd, is het deGebruiker verboden een account namens een derde te activeren zonder toestemming van EXKi.
5.4 De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn Gebruikersaccount, zijnGebruikersnaam en de computermiddelen (zowel software als hardware, inclusief de veiligheidvan zijn internetverbinding) die hij gebruikt om er toegang toe te krijgen. Het Gebruikersaccountis strikt persoonlijk en kan alleen door de Gebruiker worden gebruikt. De Gebruiker is in elkgeval als enige verantwoordelijk voor de activiteit die vanaf zijn Gebruikersaccount wordtuitgevoerd. Elke vermeende inbraak of ongeoorloofde toegang zal slechts aan EXKi kunnenworden tegengeworpen nadat de Gebruiker haar op de hoogte heeft gebracht.
5.5 Indien de Gebruiker weigert een Gebruikersaccount aan te maken of de nodige informatie teverstrekken zoals uiteengezet in artikel 5.1 hierboven, zullen de reeds verzameldeLoyaliteitspunten of Voordelen geacht worden nooit te zijn toegekend en zal de Klant nietkunnen genieten van de verschillende voordelen van het MyEXKi-programma.
5.6 De Applicatie mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 13 jaar. De Applicatie is nietbedoeld voor, ontworpen voor of anderszins geconfigureerd voor minderjarigen, en is nietbedoeld om minderjarigen te verleiden tot het doen van aankopen.


6. GEBRUIKERSRUIMTE
6.1 Via de Gebruikersaccount heeft de Gebruiker toegang tot zijn/haar Gebruikersruimte, waarhij/zij aankopen van producten uit het verleden, door EXKi aan hem/haar verstrekteontvangstbewijzen, Promoties, geaccumuleerde Loyaliteitspunten, Voordelen waarvan hij/zijkan genieten, kan raadplegen of zijn/haar communicatievoorkeuren kan wijzigen.


7 LOYALITEITSPUNTEN
7.1 De Gebruiker kan op vertoon van zijn Identificatiemiddel in het Restaurant Loyaliteitspuntenverzamelen bij elke aankoop in het Restaurant of ter gelegenheid van bepaalde handelingen.
7.2 Loyaliteitspunten worden geregistreerd op de Gebruikersaccount op het moment van betaling.Hiertoe dient de Gebruiker zijn Identificatiemiddel voor te leggen.
7.3 Het grid voor het verkrijgen van Loyaliteitspunten wordt bepaald door EXKi. Eén Loyaliteitspunt("wortel") wordt toegekend voor elke aankoop van één euro (1 EUR).
7.4 Loyaliteitspunten zijn geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van registratie.
7.5 Loyaliteitspunten zijn in geen geval overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.
7.6 De Gebruiker kan te allen tijde in zijn Gebruikersruimte of via de Applicatie het aantal gespaardeLoyaliteitspunten raadplegen.
7.7 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn Loyaliteitspunten in Restaurant in te wisselen tegenéén of meerdere producten, bepaald door EXKi.
7.8 De Gebruiker heeft eveneens de mogelijkheid, binnen de grenzen van de door EXKi aangebodenPromoties of Voordelen, en onder de daarin bepaalde voorwaarden, zijn Loyaliteitspunten in tewisselen in overeenstemming met deze Promoties of Voordelen, en binnen de grenzen van debeschikbare productvoorraden.


8 VOORDELEN
8.1 Door zich in te schrijven voor het MyEXKi-programma kan de Gebruiker genieten vanverschillende Voordelen, met name in de vorm van kortingsbonnen, een gratis product of eengeschenk, te gebruiken/op te halen in een Restaurant. Deze Voordelen zijn gepersonaliseerd.Wanneer hij zijn Gebruikersaccount aanmaakt en zich abonneert op het MyEXKi-programma,moet de Gebruiker uitdrukkelijk zijn toestemming geven voor de verwerking van relevantegegevens door EXKi voor dit doel.
8.2 Alle met betrekking tot elk Voordeel vereiste informatie, waaronder de geldigheidsduur, debetrokken producten of andere voorwaarden, wordt aan de Gebruiker meegedeeld bij de afgiftevan het Voordeel. De Gebruiker wordt verzocht van deze informatie kennis te nemen alvorens ergebruik van te maken.


9 PROMOTIES
9.1 Bij zijn inschrijving op het MyEXKi-programma, en op elk moment via de Gebruikerszone, kan deGebruiker kiezen of hij al dan niet Promoties (promotionele en/of informatieve mededelingen)wil ontvangen via de communicatiekanalen die hij heeft aangegeven.


10 EVOLUTIE VAN HET PROGRAMMA
10.1 EXKi behoudt zich het recht voor de werking van het MyEXKi-programma te allen tijde tewijzigen. De Gebruiker zal van deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht via decommunicatiekanalen die hij heeft opgegeven, ten minste 30 dagen voordat ze van krachtworden.

11 CONTACT
11.1 Elke kennisgeving die krachtens deze MyEXKi Algemene Voorwaarden vereist is of klacht,moet schriftelijk worden gedaan:
11.1.1 T.a.v. EXKi per post naar het adres vermeld in artikel 1.1 of per e-mail aanmyexki@exki.com.
11.1.2 T.a.v. de Gebruiker, op het e-mailadres of mobiele telefoonnummer dat hij/zij heeftopgegeven bij het aanmaken van zijn/haar Gebruikersaccount.
11.2 EXKi zal alles in het werk stellen om de klachten van de Gebruiker zo snel mogelijk naontvangst te behandelen.


12 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER
12.1 Door zich in te schrijven op het MyEXKi-programma stemt de Gebruiker ermee in: de functionaliteit van het Programma en de Applicatie te gebruiken inovereenstemming met het doel ervan; het programma of de Applicatie niet te gebruiken voor illegale handelingen ofactiviteiten, of in strijd met de openbare orde of de rechten van derden; deze MyEXKi Algemene Voorwaarden na te leven; de intellectuele eigendomsrechten van EXKi en/of haar leveranciers of partners terespecteren; niet te handelen op een wijze die de werking, integriteit of veiligheid van deApplicatie ondermijnt

VERANTWOORDELIJKHEID
Alle EXKi-verplichtingen zijn middelenverplichtingen.Behalve in geval van fraude, opzettelijk wangedrag of dwingende wetgeving of openbare orde, is deaansprakelijkheid van EXKi jegens de Gebruiker in verband met het MyEXKi-programma in gevalvan onderbreking van de toegang tot de Applicatie beperkt tot het leveren van commercieelredelijke inspanningen om deze toegang te herstellen. Elke andere vorm van compensatie innatura of door middel van een equivalent is uitdrukkelijk uitgesloten.


OVERMACHT
Geen der Partijen is aansprakelijk voor de gevolgen van een schending van de AlgemeneVoorwaarden MyEXKi indien deze schending te wijten is aan overmacht. In het bijzonder wordenals gevallen van overmacht beschouwd: natuurrampen, oorlog, revolutie, overmacht,epidemieën of pandemieën, tijdelijke of permanente beperkingen van de toegang tot bepaalderuimten, storingen in de stroomvoorziening of het internetnetwerk en, in het algemeen, elkegebeurtenis die redelijkerwijs niet te voorzien en buiten de controle van de getroffen Partij valt.

PERSOONSGEGEVENS
De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat EXKi zijn/haar persoonsgegevens verzamelt en verwerktvoor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Algemene Voorwaarden van MyEXKi, om deGebruiker de voordelen van het MyEXKi-programma waarop hij/zij zich heeft geabonneerd tebieden en om de Applicatie en de geleverde diensten en goederen te verbeteren, alsmede inovereenstemming met het MyEXKi-gedeelte van het privacybeleid van EXKi, dat beschikbaar isop https://www.exki.com/nl/cookie-policy of rechtstreeks op de Applicatie. Het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruiker gebeurt inovereenstemming met de geldende wetgeving (met inbegrip van de AVG). De Gebruiker kan allerechten uitoefenen die hem/haar door deze wetgeving worden toegekend door een eenvoudigekennisgeving aan EXKi.

INTELLECTUELE RECHTEN
De Gebruiker verkrijgt, gedurende de periode van activiteit van zijn Gebruikersaccount, een gratislicentie om de Applicatie te gebruiken, binnen de grenzen en voor het gebruik dat in de MyEXKiAlgemene Voorwaarden wordt toegestaan.EXKi blijft de enige eigenaar van en kent geen enkel intellectueel eigendomsrecht toe op deApplicatie, het merk EXKi en de bijbehorende onderscheidingstekens. De Gebruiker dient zich teonthouden van elke toe-eigening, wijziging of aanpassing van deze elementen.


BESCHERMING VAN DE CONSUMENT
Aangezien de Applicatie gratis aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld en hetGebruikersaccount te allen tijde kan worden beëindigd, erkent de Gebruiker dat hij/zij eenpermanent kosteloos herroepingsrecht heeft met betrekking tot het gebruik van de Applicatieovereenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.


DIVERSE
De MyEXKi Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door EXKi worden gewijzigd. In eendergelijk geval zullen deze wijzigingen onder de aandacht van de Gebruiker worden gebracht.EXKi behoudt zich het recht voor het verdere gebruik van de Applicatie door de Gebruiker afhankelijk te stellen van de uitdrukkelijke aanvaarding van dergelijke wijzigingen in deAlgemene Voorwaarden van MyEXKi.De Algemene Voorwaarden MyEXKi zijn deelbaar. Eventuele ongeldigheid of andere belemmeringvan de toepassing van een (deel van een) clausule van de Algemene Voorwaarden MyEXKi leidtniet tot ongeldigheid van de Algemene Voorwaarden MyEXKi in hun geheel.


De Gebruikersaccount is persoonlijk en niet overdraagbaar. EXKi heeft het recht haar contractuelepositie over te dragen aan een andere onderneming van de EXKi-groep door de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

De MyEXKi Algemene Voorwaarden van bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen, metuitsluiting van alle andere verbintenissen, verklaringen, enz.

De Partijen komen overeen dat de aanvaarding van de MyEXKi Algemene Voorwaarden door deGebruiker door middel van de Gebruikers-ID en de Verificatiecode een voldoende enauthentieke manier is om de gebruiker te identificeren. De elektronische aanvaarding van deMyEXKi Algemene Voorwaarden in de Gebruikersruimte vormt derhalve een elektronischehandtekening in de zin van de toepasselijke wetgeving.

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID
De relatie tussen de Partijen en de MyEXKi Algemene Voorwaarden zijn, in alle aspecten, uitsluitendonderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst (met inbegrip van elk geschil betreffende deprecontractuele fase of elke andere buitencontractuele verplichting met betrekking tot deOvereenkomst) zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissementBrussel. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat EXKi enkel kan worden gedagvaard voor deFranstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel, onverminderd de wettelijke bepalingendie van toepassing zijn wanneer de Klant een consument is.
Benefits The advantages, in various forms such as discounts, commercial offers, gifts, vouchers or others, offered to the User through the Application by subscribing to the MyEXKi programme and/or the purchases made by the User. These Benefits are personalised
EXKi : EXKi SA, registered with the CBE under number 0472.429.986, RPM Brussels, with registered office at Avenue Louise 54, 1050 Brussels.  Identification Means: The Identification Means is an individual QR code sent to the User on the User ID communicated by the latter. 
Loyalty Points The points (“carrots”) the User may accumulate through the Application for every purchase made in a Restaurant (one carrot for every euro (1 EUR) spent, or through other actions of the User through the Application, and allowing the User to benefit, in the way as determined by EXKi, from certain Benefits.
MyEXKi General Terms and Conditions: These MyEXKi general terms and conditions of use.
Participating Company Any affiliate of EXKi (i.e. any company directly or indirectly controlled by EXKi), or company contractually linked to EXKi, which participates in the MyEXKi programme
Partie(s) : Individually or collectively, the User and/or EXKi.
Promotions General information and direct marketing communications sent by EXKi to the User through the Application or any other communication channel accepted by the User for this purpose, concerning novelties, promotions, events and other information about EXKi Restaurant Restaurants operating under the EXKi brand, participating in the MyEXKi programme, and where the User can use the Application, benefit of Promotions or receive Benefits.
The current list of Restaurants is available here User : Any person who has created a User Account in the Application.
User Account :  The User's account allowing access to the User Area by means of the User ID and the Verification Code.
User Area : The sub-environment of the Application accessible only to the User via his User Account.
User ID : The private or professional e-mail address and/or mobile phone number specific to the User, which was provided when the User Account was created.
Verification Code : The unique verification code sent to the User on the User ID, required to validate the creation of the User Account and/or obtain access to the User Area.

Website The following websites operated by EXKi: www.exki.com, www.exki.be, www.exki.fr, www.exki.nl, www.exki.lu
1.2 In these MyEXKi General Terms and Conditions:
1.2.1 Any use of the plural includes the singular and vice versa.
1.2.2 Any use of the masculine gender includes the feminine and vice versa.
 
1.2.4 Any obligation expressed as a prohibition or an obligation not to do includes the obligation not to allow a third party to do the prohibited acts.
 
2.1 These MyEXKi General Terms and Conditions apply to access, subscription to and any form of use of the Application by the User. The MyEXKi General Terms and Conditions also apply to the use of all Benefits and Loyalty Points by the User.
2.2 The MyEXKi General Terms and Conditions form the terms of the contractual relationship between the User and EXKi. The creation of a User Account, downloading of, access to or use of the Application by the User requires and entails unreserved acceptance of the MyEXKi General Terms and Conditions in their entirety, and requires the prior express consent of the User to the processing of his or her personal data in accordance with the MyEXKi section of EXKi's privacy policy available on https://www.exki.com/en/cookie-policy. 
2.3 These MyEXKi General Terms and Conditions do not apply to the use of other EXKi platforms or services (website, online purchases or orders), which are governed by separate general terms and conditions available at: https://www.exki.com/en/cookie-policy and https://www.exki.com/en/cgv-catering respectively.

 
3.1 The MyEXKi General Terms and Conditions apply as long as the User uses the Application, i.e. as long as he/she has a User Account.
 
3.3 EXKi may terminate or suspend, partially or totally, for a period of time that it determines, the User Account at any time, without prior notice and without compensation when it suspects or observes infringements of these MyEXKi General Terms and Conditions or fraudulent use of the User Account or the Application.
 
3.5 In the cases of termination referred to in Articles 3.2, 3.3 or 3.4 above, the relationship between EXKi and the User ends, without prejudice to the clauses of the MyEXKi General Terms and Conditions which, by their nature, are intended to have a post-contractual effect (such as, among others, Articles 10, 11, 13 and 17).
 
3.7 The suspension or termination of the User Account does not entitle the User to any compensation whatsoever for the Benefits or others that have not yet been withdrawn by the User.

4. APPLICATION
 
4.2 Access to and use of the Application is free of charge. However, it is the sole responsibility of the User to pay the costs of the internet access required to use the Application. Thus, in particular, the User is solely responsible for taking out the (mobile) internet subscriptions required to use the Application.
4.3 EXKi is the sole owner of the Application and is entitled to make any changes or updates to the Application that it deems desirable or necessary. EXKi reserves the right to stop providing support or to stop providing access to obsolete versions of the Application. The application of this Article 4.3 may not give rise to any claim by the User or liability of EXKi towards anyone.
4.4 Subject to the provisions of this Article 4 and except for periodic maintenance, EXKi will endeavour to keep the Application functional and accessible. However, under no circumstances can EXKi be held responsible for any interruptions in continuous access to the Application when such an interruption is due to the fact or omission of a third party (including, in particular, Internet service providers, payment service providers, etc.) and/or the User.
 

5. USER ACCOUNT - VERIFICATION CODE - USER ID 
 
To do so, he must provide the following information:
 
5.1.2 An e-mail address (personal or professional) for use by the User only;
5.1.3 A mobile phone number. This number will be used to validate the creation/access to the User Account;
5.1.4 His acceptance of the MyEXKi General Terms and Conditions and the EXKi privacy policy. If the User does not accept the MyEXKi General Terms and Conditions and/or does not give his or her consent to the processing of his or her personal data in accordance with the MyEXKi section of EXKi's privacy policy (including the processing
of data with a view to offering personalised Benefits to the User), the User will not be able to create a User Account or subscribe to the MyEXKi programme.
5.2 The User is responsible for and guarantees the accuracy of the information he/she provides to EXKi in application of Articles 5.1.1 to 5.1.4 above.
 
 
5.5 If the User refuses to create a User Account, or to provide the necessary information as set out in Article 5.1 above, the Benefits already collected will be deemed never to have been granted, and the customer will not be able to benefit from the various advantages of the MyEXKi programme.
 

6. USER AREA
6.1 Via the User Account, the User has access to his/her User Area, where he/she can consult past purchases of products, receipts issued by EXKi to his/her attention, Promotions, Advantages from which he/she can benefit, or modify his/her communication preferences.

7. LOYALTY POINTS
7.1 The User can, by presenting his Identification Means in the Restaurant, accumulate Loyalty Points for each purchase in a Restaurant or on the occasion of specific actions.
 
7.3 The grid for obtaining Loyalty Points is defined by EXKi. One Loyalty Point (“carrot”) is granted for each purchase of one euro (1 EUR) worth.
7.4 Loyalty Points are valid for a period of two (2) years from their recognition.
 
7.6 The User can at any time consult the number of Loyalty Points he has accumulated in his User Area or through the Application.
7.7 The User has the possibility of exchanging his Loyalty Points in a Restaurant for one or more products, defined by EXKi.
 

8. BENEFITS
8.1 The User, by subscribing to the MyEXKi programme, will benefit from various Benefits, among others in the form of discount coupons, a free product or a gift, to be used / collected in a Restaurant. These Benefits are personalised. When creating his/her User Account and subscribing to the MyEXKi programme, the User must give his/her express consent to the processing of relevant data by EXKi for this purpose.
8.2 All required information with respect to each Benefit, including the period of validity, the products concerned or other conditions, will be communicated to the User at the time the Benefit is issued. The User is invited to read this information before making use of it.

9. PROMOTIONS
9.1 When subscribing to the MyEXKi programme, and at any time via the User Area, the User can choose whether or not to receive Promotions (promotional and/or informative communications) via the communication channels that he or she has indicated.

10. EVOLUTION OF THE PROGRAMME
10.1 EXKi reserves the right to modify the functioning of the MyEXKi programme at any time. The User will be informed of these changes via the communication channels that he/she has specified, at least 30 days before they come into force.

11. CONTACT
11.1 Any notice required under these MyEXKi General Terms and Conditions or claim must be made
in writing: 
11.1.1 to EXKi by post to the address given in Article 1.1  or by e-mail to myexki@exki.com.
11.1.2 To the User, at the email address or mobile phone number provided when creating his/her User Account.

11.2 EXKi will do everything possible to handle the User's complaints as soon as possible after receiving them.

12. RESPONSIBILITIES OF THE USER
 

13. RESPONSIBILITY
13.1 All EXKi obligations are obligations of means.
13.2 Except in the case of fraud, wilful misconduct, or mandatory legislation or public order, EXKi's liability to the User in connection with the MyEXKi programme is limited in the event of interruption of access to the Application to providing commercially reasonable efforts to restore this access. Any other form of compensation in kind or by equivalent is expressly excluded.

14. FORCE MAJEURE
Neither party shall be liable for the consequences of a breach of the MyEXKi General Terms and Conditions if such breach is due to force majeure. In particular, the following are considered to be cases of force majeure: natural disasters, war, revolution, acts of God, epidemics or pandemics, temporary or permanent restrictions on access to certain premises, power or Internet network failures and, in general, any event that is reasonably unforeseeable and beyond the control of the Party affected.

15. PERSONAL DATA
15.1 The User expressly accepts that EXKi collects and processes his/her personal data to the extent required for the execution of the MyEXKi General Terms and Conditions, to provide the User with the benefits of the MyEXKi programme to which he/she subscribes and to improve the Application and the services and goods delivered, as well as in accordance with the MyEXKi section of EXKi's privacy policy, which is available on https://www.exki.com/en/cookie-policy or directly on the Application. 
15.2 All collection and processing of the User's personal data is carried out in accordance with the
legislation in force (including the GDPR). The User can exercise all the rights granted to him/her by this legislation by simply notifying EXKi.

16. INTELLECTUAL RIGHTS
16.1 The User acquires, during the period of activity of his User Account, a free licence to use the Application, within the limits and for the use granted in the MyEXKi General Terms and Conditions.
16.2 EXKi remains the sole owner of and does not grant any intellectual property rights whatsoever concerning the Application, the EXKi brand, and the associated distinctive signs. The User must refrain from any appropriation, modification, or alteration of these elements.

17. CONSUMER PROTECTION
As the Application is made available to the User free of charge and the User Account can be terminated at any time, the User acknowledges that he/she has a permanent right of withdrawal free of charge concerning the use of the Application in accordance with the applicable legal provisions.

18. VARIOUS
18.1 The MyEXKi General Terms and Conditions may be modified from time to time by EXKi. In such a case, these modifications will be communicated to the User. EXKi reserves the right to make the continued use of the Application by the User subject to the express acceptance of such modifications to the MyEXKi General Terms and Conditions.
18.2 The MyEXKi General Terms and Conditions are divisible. Any invalidity or other impediment to the application of a clause (or part of a clause) of the MyEXKi General Terms and Conditions shall not result in the invalidity of the MyEXKi General Terms and Conditions in their entirety.

18.3 The User Account is personal and non-transferable. EXKi has the right to transfer its contractual position to any other company in the EXKi group by simply notifying the User.
18.4 The MyEXKi General Terms and Conditions contain the entire agreement between theParties, to the exclusion of any other commitments, declarations, etc.
18.5 The Parties agree that the acceptance of the MyEXKi General Terms and Conditions by theuser by means of the User ID and the Verification Code constitutes a sufficient and authenticway of identifying the user. Electronic acceptance of the MyEXKi General Terms and Conditions in the User Area shall therefore constitute an electronic signature within the meaning of the applicable legislation.

19. APPLICABLE LAW - JURISDICTION
19.1 The relationship between the Parties and the MyEXKi General Terms and Conditions are, in all aspects, exclusively subject to Belgian law.
19.2 Any dispute relating to the Contract (including any dispute concerning the pre-contractual phase or any other extra-contractual obligation relating to the Contract) will be submitted exclusively to the courts of the district of Brussels. The User expressly accepts that EXKi can only be sued before the French-speaking courts of the district of Brussels, without prejudice to the legal provisions applicable when the Client is a consumer.

Last updated: 15/06/2023